Πρόταση

Πρόταση

Βάλε τα μέρη του κειμένου στη σωστή σειρά